پارکت چوب طبیعی مهندسی شده

Engineered wood parquet

مشاهده کدهای رنگی مختلف

با دو مدل چیدمان جناقی هرینگبون و شورون
Herringbone & Chevron

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

Solidwood wood parquet

پارکت لمینت

Laminet flooring

اطلاعات تماس با لیاهوم